Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Solved Krzysztof Jóźwik, ul. Toruńska 19D/30, 82–500 Kwidzyn.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z działalności przedsiębiorstwa, w szczególności realizacja umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą:
  a) na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i c RODO w celu:
  - Podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy,
  - Wypełnienia obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
  b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, którymi należy udostępnić dane osobowe np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Firma Ubezpieczeniowa, Urząd Skarbowy, Bank, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, na podstawie zawartych umów.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania, jak również do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych z umową, wynikających z Kodeksu cywilnego oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i archiwizacyjnych.
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
 10. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.
 11. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 12. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00.